Õpekava: Käsitöömeister

Õpekava: Käsitöömeister

Kursuse läbiviimise aeg: 15.11.2021-31.03.2022
Kursuse kestvus: 250 ak.tundi
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 eurot
Kursuse läbiviimise koht: Haigla 6 Narva
Õppejõud: Nadezhda Tikka, Jelena Naumov

Telefon: +372 5343 0880
E-post:  info@mtujob.ee

 1.     Õppekava nimetus:

KÄSITÖÖMEISTRI KURSUS

 2.     Õppekava koostamise alus:

3.taseme käsitöömeistri kutsestandardi kompetentsid

 3.     Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada käsitöömeistrina.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija –

•   teab ja tunneb ettevõtluse aluseid ning erinevaid ettevõtlusvorme;

•   tunneb keraamikatehnikaid ja oskab neid praktikas kasutada;

•   tunneb tekstiilikäsitöö erinevaid tehnikaid ja oskab neid praktikas kasutada;

•    teab ja tunneb kliendisuhtluse aluseid.

 4.     Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada käsitöömeistri baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Õpingutele on oodatud inimesed, kes soovivad töötada käsitöömeistrina ja alustada oma väikeettevõtlusega. Õpingutele on oodatud inimesed, kelle tervislik seisund võimaldab õppetöös osalemist. Soovituslik on vähemalt põhihariduse olemasolu.

5.     Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest 40 tundi auditoorset tööd, 210 tundi praktikat töökeskkonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (õppeklassis).

Õppevahendid: Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppimiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

 6.     Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja mahtÕppe sisuÕppemeetodid
Auditoorne töö 16 tundi  Äritegevuse alused Ettevõtluse olemus (põhimõisted) Äriidee lühikirjeldus ja ärikeskkonna analüüs Äriplaani mõiste, vajadus, olemus, äriplaani koostamise põhimõtted Õiguslik regulatsioon ettevõtte loomisel Raamatupidamise alused Maksunduse alused Toetusvõimalused äri alustamisel: EAS, Eesti TöötukassaLoeng, näitlikud õppevahendid.
Auditoorne töö 8 tundiKlendi teenindamine.Loeng, õppemängud.
Auditoorne töö 8 tundiKeraamika Materjaliõpetus Kalkulatsioon, kuluarvestuse alused Ressursside säästlik kasutamine Enamkasutatavad töövahendid ja seadmed Töökeskkonnaohutuse järgimine, tervisekaitseLoeng, näitlikud õppevahendid.
Praktika töökeskonnas 110 tundiKeraamika tehnikate tundmine ja valdamine  •               modelleerimine (vaba modelleerimine, eseme vormimine savitükist, ribatehnika, savilehest/saviplaadist vormimine, viimistlus •               viimistlemine (märjalt viimistlemine, kuivalt viimistlemine, kuivatamine ja kuivatusprotsessi tingimused, kuivusastme tuvastamine, erinevad glasuurimise võimalused, esemete puhastamine peale glasuurimist Elektriahjus põletamine Töötervishoid ja tööohutus Kavandi koostamine, eseme vormimine ja viimistlemine; voolimistehnika kasutamine; põletaminePraktiline töö õpetaja juhendamisel.
Auditoorne töö 8 tundiTekstiilikäsitöö Materjaliõpetus Kalkulatsioon, kuluarvestuse alused Tekstiilkäsitöö tehnikad ja töövõtted Tekstiiliterminoloogia Tööjooniste, valmistusjuhendite kasutamine Kompositsiooni alused, värvusõpetus Eseme funktsionaalsus, elamuslikkus ja sobivus keskkonda Eesmärgipäraste töövahendite ja materjalide valimine, kasutamine ja korrashoidLoeng, näitlikud õppevahendid.
Praktika töökeskonnas 100 tundiTekstiilikäsitöö Käsitööesemete valmistamine: •               viltimine (vildist ehted, aksessuaarid, kotid) •               vööd/paelad •               taimsed punutised dekoratsioonielemendina •               siidimaal (siidimaali tehnikas sallid, siidimaali pärlid; batika kasutamine) Materjali kalkuleerimine, kavandi koostamine, erinevate tehnikate kasutamine, pärlite tegemine, salli või rätiku valmistamine ja viimistlemine; pakendamine)Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

 7.     Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

HindamismeetodHindamiskriteerium
Õppija teeb käsitöö.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete ja vahendite ja vahendite valikut, rakendab erinevaid tehnikaid ning järgib tööohutuse, nõudeid.

 8.     Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid: omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 9.     Koolitaja kvalifikatsioon

Käsitöömeistri haridus, käsitöömeistri töökogemus. 

About the author

admin administrator