Õppekava: Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Õppekava: Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 181217
Kursuse läbiviimise aeg: 12 novembrist 2019. kuni 31 märtsini 2020.
Kursuse keel: vene
Kursuse läbiviimise koht: Haigla 6 Narva 
Kursuse kestvus: 250 ak.tundi
Kursuse maksumus: rühma suruskuni 9. õpilast – 2500 euro/in.
Rühma suurus alates 10. kuni 15 õpilast – 2000 euro/in.
Telefon: +372 5568 1585
E-post:  info@mtujob.ee

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

 1.     Õppekava koostamise alus:

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

 2.     Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel vastava plaani alusel.

Õpiväljundid: koolituse läbinu

1) tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;

2) hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;

3) arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;

4) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele sobiva ja turvalise keskkonna, säästes seejuures ennast ja keskkonda;

5) märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;

6) vajadusel annab esmast abi.

 3.     Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimused: Vanus vähemalt 18 aastat, isiklik avaldus.

4.     Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppemeetodid

Õppe maht ja ülesehitus: 250 akadeemilist tundi, millest 144 tundi auditoorset õpet, 90 tundi praktilist õpet ja 16 tundi iseseisvat tööd (eneseanalüüsi vormistamine praktilise töökogemuse kohta)

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas.

 5.     Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppeisu: Hooldustöötaja kutse-eetika, Hooldustöötaja kutse taotlemine 3 õt. Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused 5 õt. Suhtlemine, klienditeenindus, Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega 8 õt. Esmaabi 16 õt. Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused 8 õt. Hoolduse teostamine vastavalt religioossetele ja kultuurilistele tõekspidamistele 4 õt. Arengupsühholoogia 4 õt. Inimese elukulg, Gerontoloogia ja eakate hooldus 6 õt. Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia 6 õt. Hooldus erinevate haiguste korral 16 õt. Ergonoomika hooldustöös 6 õt. Hooldusabivahendid 4 õt. Erivajadusega inimeste hooldus 16 õt. Toitumisõpetuse alused 6 õt. Ravimiõpetuse alused 16 õt. Surija hooldus 8 õt. Aktiviseerivad tegevused 6 õt. Kodumajandus ja korrastustööd 6 õt. Praktika 90 õt. Iseseisev töö (eneseanalüüsi vormistamine praktilise töökogemuse kohta) 16 õt.

Õppemeetodid: Õppemeetodid: Loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika ja eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta.

Õppematerjalid:

Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. (2011) https://e-koolikott.ee/oppematerjal/21395-Hooldus-erinevate-haiguste-korralja-ravimiopetuse-alused

Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10558953/pdf/hoo ldustootaja-tase-3.7.et.pdf Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Hooldustöötaja kutse andmine http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_ht

Koolitajate poolt koostatud õppematerjalid.

 6.     Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded koolituse lõpetamiseks:

1) Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;

2) on sooritanud praktika ning esmaabiandja väljaõppe täies mahus;

3) on esitanud koolituse lõpuks eneseanalüüsi;

4) sooritanud esmaabi testi.

Hindamismeetod:

1. Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta Hindamiskriteerium: • kirjeldab oma tööülesandeid ja probleemset situatsiooni seoses tööülesannete täitmisega ning seostab seda kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidega; • vormistab eneseanalüüsi vormi vastavalt kutse andja (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) avaldatud hindamisstandardile.

2. Esmaabi test Hindamiskriteerium: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 90% õigeid vastuseid

7.     Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 9.     Koolitajad ja nende kvalifikatsioon

Natalja Metelitsa:
Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde
kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus.  
Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.

Anastassia Gorškova:
Sisekliiniku vastutavõde, SA Narva Haigla
rakenduskõrgharidus
Esmaabi õpetaja
Täiskasvanute koolitaja 6 tase

Galina Kuznetsova -RN BSN, õendusabi osakonna vanemõde SA Narva Haigla
Tatjana Bõtskova -keskeriharidus med. õde,  RKK instruktor SA Narva Haigla
Irina Balabanova -meditsiiline kõrgharidus, SA Narva Haigla

About the author

admin administrator