Õppekava: Plaatija

Õppekava: Plaatija

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377
Kursuse läbiviimise aeg: 28.06. – 31.10.2021.a
Kursuse kestvus: 200 ak.tundi
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 euro 
Kursuse läbiviimise kohad: Haigla 6 Narva, Vabaduse 20 Narva
Õppejõud: Jelena Bartul
Telefon: +372 5568 1585
E-post:  info@mtujob.ee

1. Õppekava nimetus:

Plaatija

2. Õppekava koostamise alus:

„Plaatija, tase 4 esmane kursus“ kutsestandart.

3. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk:  Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd ja plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja kiviplaatidega.

Õpiväljundid:  Õpingute läbimisel õpilane:

 • Mõistab erialase töö põhimõtteid ning vastutab oma erialal tööülesannete täitmise eest.
 • Valib ja valmistab ette tööks vajakikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja.
 • Paigaldab nõuetekohaselt hüdroisolatsioonimaterjalid hoone siseruumides järgides tööde tehnoloogiat;
 • Plaadib etteantud nõuetekohaselt järgides tasapinnalised seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja kiviplaatidega järgides tööde tehnoloogiat;

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada plaaija teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Keskharidus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 30 tundi auditoorset tööd, 170 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Mooduli nimetus, Õppe ülesehitus ja maht

Õppeväljundid Õppemeetodid
 1. Plaaditavate pindade ettevalmistamine

Auditoorne töö 10 tundi
Praktika 40 tundi

Õppija:   

 • omab ülevaadet plaatkattega kaetavate pindade ettevalmistamiseks kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;
 • valib sobivad materjalid ja töövahendid pindade ettevalmistamiseks plaatkatte alla, lähtudes etteantud tööulesandest;
 • valmistab nõuetekohaselt ette plaatkatte alla minevad aluspinnad, lähtudes tööulesandest, tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest, töö- ja keskkonnaohutuse nõuetest;

järgib töötervishoiu töö- ja keskkonnaohutusnõudeid pindade ettevalmistamisel.

Loeng ja praktikum

2. Hudroisolatsioonitööd siseruumides

Auditoorne töö 5 tundi
Praktika 30 tundi

Õppija:   

 • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid hüdroisolatsiooni paigaldamiseks siseruumides lähtudes etteantud tööülesandest;
 • paigaldab nõuetekohaselt hüdroisolatsioonimaterjali lähtudes tööulesandest, tootjapoolsetest. paigaldusjuhenditest, töö- ja keskkonnaohutuse nõuetest;

parandab vigastatud hüdroisolatsiooni juhindudes hüdroisolatsioonile kehtestatud kvaliteedinõuetest.

Loeng ja praktikum

3. Seina- ja põrandapindade plaatimine 

Auditoorne töö 10 tundi
Praktika 105 tundi

Oppija:   

 • omab ülevaadet plaatimistöödel kasutatavatest materjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest töövahenditest;
 • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööulesandele;
 • valmistab ette aluspinna ning plaadib ehitiste sise- ja välispinnad keraamiliste- voi kiviplaatidega järgides etteantud kvaliteediõoudeid;
 • Vuugib pinnad ja vajadusel viimistleb deformatsioonivuugid, kasutades sobivaid materjale ja töövahendeid;
 • eemaldab vigastatud voi ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid ning asendab uutega, jargides etteantud kvaliteedinoudeid;
 • analüüsib juhendamisel oma tegevust plaatimistööde erinevatel etappidel.
Loeng ja praktikum

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb praktilisest ülesandest

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Ehitusvaldkonna haridus, plaatija töökogemus.

About the author

admin administrator