Õppekorralduse eeskiri

Õppekorralduse eeskiri

1. Õppekorralduse alused

MTÜ J.O.B. lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitused toimuvad ka nädalavahetustel.

Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud MTÜ J.O.B. õpekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreeruda saab internetis (www.mtujob.ee), e-posti teel ( info@mtujob.ee) või telefoni teel (+372 53430880).

Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Kui Te ei saa oma e-posti aadressile kinnitust registreerumisest, on registreerumine ebaõnnestunud.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Interneti teel registreerudes saadetakse vastus, samale e-mailile saadetakse edaspidi ka kirja lisana kursuste arve(-d), milles teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni. Juhul kui kursuse vastu on väga suur huvi tehakse lisakursus.

Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel, vajadusel arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.

MTÜ-l J.O.B. on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3. Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

Õigus kursuse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks tasutud õppemaks. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega.

Kokkulepel MTÜ-ga J.O.B. koolituse eest võib tasuda ka osade kaupa.

Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve.

Enne kursuse algust saadetakse Teile meeldetuletus (enamasti e-posti teel), kus teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms.

Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või kellel on sõlmitud kokkulepe Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel õppimiseks.

Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

4. Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus

Praktiline töö toimub MTÜ J.O.B. praktilise õppe keskkonnas või töökeskkonnas õppekavas sätestatud mahus.

Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

5. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas.

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja võib viimases tunnis paluda täita tagasisideleht, et teada saada osalejate arvamus kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

6. Kursuse eest tasumine ja soodustused

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kokkuleppel kooliga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

7. Kursusest loobumine

Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ J.O.B. esindajat.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

8. Kursuse katkestamine või ärajäämine

Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 30 tundi) teavitades sellest juhatajat hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust.

Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult MTÜ J.O.B. juhatusele.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.

Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi, kuid on võimalus see raha ka üle kanda mõnele teisele Teile sobivale kursusele.

Vajadusel sooritate juurdemakse või tagastatakse ülemakstud osa. Samuti teavitatakse Teid kõigist kursust puudutavatest muudatustest. Koolil on õigus teha tunniplaanis ja õppeplaanis muudatusi.

9. Koostööpartnerid

Erakool J.O.B. on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

About the author

admin administrator