Õppekava: Floristika 2 tase

Õppekava: Floristika 2 tase

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade  nr. 181217
Kursuse läbiviimise aeg:  september 2017 – oktoober 2017
Kursuse kestvus: 180 ak. tundi 
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 1800 euro
Kursuse läbiviimise koht: Viru 3, Jõhvi
Õppejõud: Jelena Orehhova
Telefon: +372 5343 0880 (Aleksei)
E-post:  info@mtujob.ee

1. Õppekava nimetus:

FLORISTIKA KURSUS, 2 TASE

2. Õppekava koostamise alus:

4.taseme florist kutsestandardi kompetentsid B.2.3., B2.4., B2.5., B2.6., B.2.7. ja B.2.8. 

5.taseme meisterflorist kutsestandardi kompetents B.2.3.

3. Eesmärk ja õppeväljundid 

Eesmärk:  Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks floristina ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • täidab kohusetundlikult ja loovalt põhilisi tööülesandeid – valmistab lilleseadeid, teeb dekoreerimis‧töid, müüb kaupu, korraldab ja organiseerib müügitööd;
  • tunneb erialaga seonduvaid taimi ja nende kasvu mõjutavaid tegureid, tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid;
  • valmistab taimmaterjali ette müügiks ja hooldab neid, lähtudes taimede kasvunõuetest;
  • kasutab ohutult ning hooldab floristi töös vajalikke seadmeid ja tööriistu, hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, hoiab korras oma töökoha, järgib töötamisel head tava ja kutse-eetikat;
  • korraldab oma töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult ning organiseerib iseseisvalt oma tööd, planeerib ja algatab tegevusi, lähtudes ettevõtlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõttest;

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada florist baasteadmisi ja oskusi. 

Õppe alustamise tingimused: Floristika algteadmised. Vanus vähemalt 18 aastat, isiklik     avaldus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid 

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 180 õppetundi, millest 8 tundi auditoorset tööd, 172 tundi praktikat töökeskonnas. 

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (õppeklassis). Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Auditoorne töö

8 tundi

 

Õppetöö korraldus, töökoha korraldamine, tööohutusnõuded.

Kompositsiooni- ja materjaliõpetuse alused, tööks vajalikud tööriistad, materjalid ja abivehendid.

Lilleseade stiilid ja nende valmistamiseks kehtivaid nõuded, ruumide dekoreerimise ja vaateakende kujundamise põhimõtted. Lõiketaimed, nende elu kestvus ja hooldamine.

Loeng, näitlikud õppevahendid.
Auditoorne töö

4 tundi

Värvi sümboolika. Värvikombinatsioonid, mida kasutatakse kimpude ja kompositsioonide ettevalmistamisel. Psühhofüsioloogoline värvi mõju. Loeng, näitlikud õppevahendid.
Praktika töökeskonnas

64 tundi

Kompositsiooniõppetuse alused: sümmeetria ja tasakaal. Kompositsioonide liigid ja vormid, kompositsioonide koostamise põhimõtted ja reeglid, taimede kinnitusvõimalused kompositsioonis ja töö oksadega. Proportsioonid.

Interjööride kujundamine lillekompositsioonide abil. Erinevad kujundamise stiilid.

Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas

16 tundi

Kuivatatud lilled ja kompositsioonid.

Kompositsioonid korvide ja karkaaside kasutamisel.

Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas

48 tundi

Pulmade floristika.  Klassikalised pruudikimbu vormid, teibitud pruudikimbud, pruudikimp karkassil, kaskaadkimp, pruudi ja peigmehe aksessuaarid. Peoruumi, peolaua ja peoauto kaunistamine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas

32 tundi

Ikebana. Fitodisain. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas

8 tundi

Potitaimed. Erinevad taimed ühise kompositsiooni loomiseks. Potitaimed interjooris. Potitaimede hooldamine ja kasvatamine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Läbitud kursuse teadmiste kontroll. Kimbu koostamine vastavalt tehnilise ülesannele.

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Florist haridus, töökogemus floristina.

About the author

admin administrator