Õppekava: Floristika

Õppekava: Floristika

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade  nr. 181217
Kursuse läbiviimise aeg: 02.01.2024 – 30.04.2024.a
Kursuse kestvus: 288 ak. tundi 
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 euro
Kursuse läbiviimise koht: Viru 3 Jõhvi
Õppejõud: Jelena Orehhova
Telefon: +372 5568 1585
E-post:  info@mtujob.ee


1. 
Õppekava nimetus:
FLORISTIKA KURSUS

2. Õppekava koostamise alus:

4.taseme florist kutsestandardi kompetentsid B.2.3., B2.4., B2.5., B2.6., B.2.7. ja B.2.8.

5.taseme meisterflorist kutsestandardi kompetents B.2.3.

3. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk:  Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks floristina ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • täidab kohusetundlikult ja loovalt põhilisi tööülesandeid – valmistab lilleseadeid, teeb dekoreerimis‧töid, müüb kaupu, korraldab ja organiseerib müügitööd;
  • tunneb erialaga seonduvaid taimi ja nende kasvu mõjutavaid tegureid, tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid;
  • valmistab taimmaterjali ette müügiks ja hooldab neid, lähtudes taimede kasvunõuetest;
  • kasutab ohutult ning hooldab floristi töös vajalikke seadmeid ja tööriistu, hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, hoiab korras oma töökoha, järgib töötamisel head tava ja kutse-eetikat;
  • korraldab oma töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult ning organiseerib iseseisvalt oma tööd, planeerib ja algatab tegevusi, lähtudes ettevõtlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõttest.

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada florist baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Vanus vähemalt 16 aastat, isiklik avaldus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 288 akadeemilist tundi, millest 28 tundi auditoorset tööd, 260 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (õppeklassis). Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Auditoorne töö           14 ak.tundi

 

Õppetöö korraldus, töökoha korraldamine, tööohutusnõuded.           Kompositsiooni- ja materjaliõpetuse alused, tööks vajalikud tööriistad, materjalid ja abivehendid.

Lilleseade stiilid ja nende valmistamiseks kehtivaid nõuded, ruumide dekoreerimise ja vaateakende kujundamise põhimõtted. Lõiketaimed, nende elu kestvus ja hooldamine.

Loeng, näitlikud õppevahendid.
Auditoorne töö           14 ak.tundi Värvi sümboolika. Värvikombinatsioonid, mida kasutatakse kimpude ja kompositsioonide ettevalmistamisel. Psühhofüsioloogoline värvi mõju. Loeng, näitlikud õppevahendid.
Praktika töökeskonnas           100 ak.tundi Kompositsiooniõppetuse alused: sümmeetria ja tasakaal. Kompositsioonide liigid ja vormid, kompositsioonide koostamise põhimõtted ja reeglid, taimede kinnitusvõimalused kompositsioonis ja töö oksadega. Proportsioonid.           Interjööride kujundamine lillekompositsioonide abil. Erinevad kujundamise stiilid. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas           40 ak.tundi Kuivatatud lilled ja kompositsioonid.           Kompositsioonid korvide ja karkaaside kasutamisel. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas           56 ak.tundi Pulmade floristika.  Klassikalised pruudikimbu vormid, teibitud pruudikimbud, pruudikimp karkassil, kaskaadkimp, pruudi ja peigmehe aksessuaarid. Peoruumi, peolaua ja peoauto kaunistamine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas           40 ak.tundi Ikebana. Fitodisain. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas           24 ak.tundi Potitaimed. Erinevad taimed ühise kompositsiooni loomiseks. Potitaimed interjooris. Potitaimede hooldamine ja kasvatamine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Läbitud kursuse teadmiste kontroll. Kimbu koostamine vastavalt tehnilise ülesannele.

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Florist haridus, töökogemus floristina. 

About the author

admin administrator