Õpekava: Aednik-haljastaja

Õpekava: Aednik-haljastaja

Kursuse toimumise aeg: 01.05.2023. — 31.08.2023.a
Kursuse maksumus: 2500 euro 
Kursuse läbiviimise kohad: Haigla 6 Narva, Vabaduse 20 Narva
Jelena Uljanenokaednik tase IV (kutsetunnistus); täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI (kutsetunnistus).  Jelenal on pikaajaline aiandusvaldkonnas töötamise kogemus.
Vladimir Naumov, ökotreener.
Telefon: +372 5568 1585
E-post:  info@mtujob.ee

1. Õppekava nimetus: Aednik-haljastaja

2. Õppekava koostamise alus: Kutsestandardite Nooremaednik (tase 3), Aednik (tase 4), Haljastaja II.

3. Eesmärk ja õppeväljundid
Eesmärk: õppija on valmis sisenema tööturule aianduse valdkonnas ja asuma tööle aednikuna ja/või haljastajana või alustama oma äri.
Õpiväljundid: Aednik-haljastaja koolituse lõpunu:
 • õppija omandab nii teoorias kui ka praktikas aedniku ja haljastajana tööks vajalikud teadmised ja  oskused;
 • õppija tunneb aianduse valdkonda;
 • õppija oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates  töösituatsioonides;

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Õpingutele on oodatud inimesed, kes soovivad töötada aednikuna ja haljastajana. Õppe alustamise tingimused: Põhiharidus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 120 tundi auditoorset tööd, 80 tundi praktikat töökeskonnas.
Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

Mooduli nimetus, Õppe ülesehitus ja mahtÕppeväljundidÕppemeetodid
1.Töökeskkonnaohutuse alused Auditoorne töö 20 tundi Praktika 10 tundi — töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend; — tööohutuse ja töötervishoiu tagamise meetmed; — tööandja ja töötaja kohustused ja õigused; — õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras; — esmaabi: tüüptraumad, põhilised esmaabivõtte, esmaabi vahendid töökohal; — keskkond ja säästev areng: keskkonnastrateegia ja säästva arengu põhimõtted; — jäätmemajandus: jäätmete teke ja liigitus. Ohtlikud jäätmed. Jäätmetekke vähendamine. Jäätmehooldus ja esmane käitlus.Loeng ja praktikum
2. Aianduse alused Auditoorne töö 40 tundi Praktika 20 tundi— Taimekasvatus: — Taimemorfoloogia: — Eesti taimkonnad: niidu-, metsa-, soo-, luite-, liiviku-, vee-, kalju-, kultuur-, ruderaaltaimkond ja nendesse kuuluvad dekoratiivsed taimeliigid. — Puittaimed: puittaimede eluvormid: puud, põõsad, liaanid, kääbuspõõsad, poolpõõsad; — igi- ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad; — puittaimede kasvukohanõuded, külma- ja talvekindluse, eluea pikkus, kasvukõrgus, haabitus, õitsemise ajad ja nende paljundamine. — Rohttaimed: suvikud ja nende kasvunõuded; — püsikud sh eostaimed, sibul-, mugul- ja mugulsibultaimed, kõrrelised ja veetaimed ning nende kasvunõuded; — katmikkultuurid ja nende kasvunõuded ning paljundamine; — toataimed ja nende kasvunõuded ning paljundamine. — Juurviljad: kasvunõuded — Mahepõllumajanduslik taimekasvatusLoeng ja praktikum
3. Aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine Auditoorne töö 30 tundi Praktika 30 tundiAiatöömasinad: aianduses kasutatavate masinate (väiketraktorid, murutraktorid ja -raiderid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid, puhurid) ja nende lisaseadmete ehitus, töötamise põhimõtted ning hooldamine. Tööohutuse nõuded.Loeng ja praktikum
4. Haljasalade hooldamine Auditoorne töö 30 tundi Praktika 20 tundiHaljasalade hooldamise tehnoloogia. Tööohutus haljasalade hooldamisel. Haljasalade hooldamisel kasutatavate tööriistade kasutamine ja hooldamine. Murude ja istutusalade (kiviktaimla, turbaaed jm) sh hekkide hooldamine. Külmaõrnade taimede katmine talveks. Varjutamine. Teekatete hooldamine. — Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel. Orgaaniliste jäätmete lubatud käitlemisviisid. Hooldustöödel tekkivate jääkide (jääkõlid, kemikaalid, plasttaara, puhastusvahendid) käitlemise viisid. Veekaitse haljasalade hooldamisel. Märgistused. Töötaja keskkonnaalane vastutus.Loeng ja praktikum

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (situatsioonülesande lahendamine).

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Jelena Uljanenokaednik tase IV (kutsetunnistus); täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI (kutsetunnistus). Jelenal on pikaajaline aiandusvaldkonnas töötamise kogemus.

Vladimir Naumov, ökotreener.

Hind 2500.- eur*

Об авторе

admin administrator